Kitab Taurat

Kej Kel Ima Bil Ula
Yus Hak Rut
1Sa 2Sa 1Ra 2Ra 1Ta 2Ta
Ezr Neh Est
Ayb Ppt Pjr Sya
Yes Yer Rat Yeh Dan
Hos Yoe Amo Oba Yun Mik
Nah Hab Zef Hag Zak Mal

Kitab Zabur

Zbr

Kitab Injil

Mat Mrk Luk Yah
Kis
Rum 1Ko 2Ko Gal Efe Flp Kol
1Te 2Te 1Ti 2Ti Tit Flm Ibr Yak
1Pt 2Pt 1Ya 2Ya 3Ya Yud
Why