Ezra
Raja Kores Izinkan Orang-Orang Buangan Pulang ke Negerinya
1
1 * *Pada tahun pertama di zaman Kores,
raja Persia,
Allah menggerakkan hati Kores,
raja Persia itu,
untuk menggenapi firman Allah yang disampaikan melalui Yeremia.
Dituliskannya maklumat,
lalu disiarkannya di seluruh kerajaannya,
demikian,
2 *“Beginilah titah Kores,
raja Persia,
‘Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan Allah,
Tuhan semesta langit,
kepadaku.
Ia menugaskan aku untuk membangun bait bagi-Nya di Yerusalem,
di Tanah Yuda.
3 Siapa pun yang termasuk umat-Nya di antara kamu—kiranya Tuhannya menyertainya—dihimbau untuk pergi ke Yerusalem di Tanah Yuda dan membangun bait Allah,
Tuhan bani Israil,
yaitu Tuhan yang bersemayam di Yerusalem.
4 Setiap umat-Nya yang masih hidup,
di mana pun ia tinggal sebagai pendatang,
harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas,
harta benda dan ternak,
di samping persembahan sukarela bagi Bait Allah di Yerusalem.’”
5 Kemudian,
para kepala kaum keluarga orang Yuda dan Binyamin serta para imam dan orang-orang Lewi,
yaitu semua orang yang hatinya digerakkan oleh Allah,
bersiap untuk pergi dan membangun Bait Allah di Yerusalem.
6 Semua orang di sekitar mereka membantu membekali mereka dengan barang-barang perak dan emas,
harta dan ternak,
serta benda-benda berharga,
selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela.
7 Raja Kores pun mengeluarkan perlengkapan-perlengkapan Bait Allah yang dulu diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang kemudian ditaruhnya dalam kuil dewanya.
8 Semuanya dikeluarkan oleh Kores,
raja Persia,
dengan perantaraan Mitredat,
bendahara negara,
yang menghitungnya bagi Sesbazar,
pemimpin orang Yuda.
9 Inilah daftarnya:
 
30 bokor emas,
1.000 bokor perak,
29 pisau,
10 30 cawan emas,
410 cawan perak jenis kedua,
dan
1.000 perlengkapan lainnya.
 
11 Jumlah seluruh perlengkapan emas dan perak itu adalah 5.400 buah.
Semuanya dibawa oleh Sesbazar ketika orang-orang buangan pulang dari Babel ke Yerusalem.