Nabi Yahya
3
1 Pada tahun kelima belas pemerintahan Kaisar Tiberius,
yang menjadi penguasa di Yudea adalah Pontius Pilatus.
Pada waktu itu Herodes adalah raja di Galilea,
dan Filipus,
saudaranya,
adalah raja di Iturea dan Trakhonitis.
Lisanias adalah raja di Abilene,
2 sedangkan yang menjadi Imam Besar adalah Hanas dan Kayafas.
Pada masa itu Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi Yahya,
anak Zakharia,
di padang belantara.
3 Lalu,
Yahya pergi ke seluruh daerah Sungai Yordan dan mengabarkan permandian sebagai tanda pertobatan demi pengampunan dosa.
4 *Hal itu telah tersurat dalam tulisan Nabi Yesaya yang berkata,
“Terdengar suara orang yang berseru-seru di padang belantara,
‘Persiapkanlah jalan bagi Tuhan,
luruskanlah jalan yang akan dilalui-Nya!’
5 Setiap lembah akan ditimbun,
setiap gunung dan bukit akan diratakan.
Yang berliku-liku akan diluruskan
dan jalan yang berbatu-batu akan menjadi jalan yang rata.
6 Semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Allah.”
7 *Kepada orang banyak yang datang untuk dipermandikan,
Yahya berkata,
“Hai kamu,
orang-orang yang bertabiat ular!
Siapakah yang mengingatkan kamu untuk lari dari murka Allah yang akan datang?
8 *Hasilkanlah buah yang sepadan dengan pertobatanmu,
dan jangan berkata dalam hatimu,
‘Ibrahim adalah bapa leluhur kami.’
Aku berkata kepadamu,
Allah dapat saja menjadikan anak-anak bagi Ibrahim dari batu-batu ini.
9 *Kapak telah tersedia pada akar pohon.
Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api.”
10 Lalu,
orang banyak itu bertanya kepadanya,
“Kalau begitu,
apa yang harus kami lakukan?”
11 Yahya menjawab,
“Orang yang punya dua helai baju harus berbagi dengan orang yang tidak punya,
begitu juga orang yang mempunyai makanan.”
12 *Pemungut-pemungut cukai pun datang kepada Yahya untuk dipermandikan.
Mereka bertanya kepadanya,
“Guru,
apa yang harus kami lakukan?”
13 Yahya menjawab,
“Jangan mengambil lebih daripada yang sudah ditentukan.”
14 Prajurit-prajurit juga bertanya,
“Bagaimana dengan kami?
Apa yang harus kami lakukan?”
Yahya menjawab,
“Jangan memeras atau menipu siapa pun untuk merampas hartanya.
Cukupkanlah dirimu dengan gajimu.”
15 Pada waktu itu orang-orang sedang menunggu-nunggu dan berharap sehingga mereka semua bertanya-tanya dalam hati mengenai Yahya,
apakah dia Al-Masih.
16 Yahya berkata kepada mereka,
“Aku mempermandikan kamu dengan air,
tetapi akan datang seorang yang lebih berkuasa daripada aku.
Membuka tali kasut-Nya pun aku tidak layak.
Dialah yang akan mempermandikan kamu dengan Ruh Allah Yang Mahasuci dan dengan api.
17 Alat penampi ada di tangan-Nya,
dan Ia akan membersihkan tempat pengirikan-Nya.
Gandum akan dikumpulkan-Nya dalam lumbung,
tetapi sekam akan dibakar dengan api yang tak pernah padam.”
18 Dengan banyak nasihat lain Yahya memberitakan Injil kepada orang banyak itu.
19 *Tetapi,
Herodes,
raja wilayah itu,
setelah ditegur oleh Yahya sehubungan dengan Herodiah,
istri saudaranya,
dan mengenai segala kejahatannya yang lain,
20 malah menambah kejahatannya dengan memasukkan Yahya ke penjara.
Isa Dipermandikan
21 Pada waktu semua orang dipermandikan,
Isa juga dipermandikan.
Ketika Isa sedang berdoa,
langit terbuka
22 *dan Ruh Allah turun ke atas-Nya dalam rupa burung merpati.
Kemudian,
terdengarlah suara dari surga,
“Engkaulah Sang Anak yang Kukasihi.
Kepada-Mulah Aku berkenan.”
Silsilah Isa
23 Isa mulai mengajar orang-orang.
Umur-Nya kurang lebih tiga puluh tahun.
Menurut pendapat orang,
Ia adalah anak Yusuf,
anak Eli,
24 anak Matat,
anak Lewi,
anak Malkhi,
anak Yanai,
anak Yusuf,
25 anak Matica,
anak Amos,
anak Nahum,
anak Hesli,
anak Nagai,
26 anak Maat,
anak Matica,
anak Simei,
anak Yosekh,
anak Yoda,
27 anak Yohanan,
anak Resa,
anak Zerubabel,
anak Sealtiel,
anak Neri,
28 anak Malkhi,
anak Adi,
anak Kosam,
anak Elmodam,
anak Er,
29 anak Yesua,
anak Eliezer,
anak Yorim,
anak Matat,
anak Lewi,
30 anak Simeon,
anak Yuda,
anak Yusuf,
anak Yonam,
anak Elyakim,
31 anak Melea,
anak Mina,
anak Matata,
anak Natan,
anak Daud,
32 anak Isai,
anak Obed,
anak Boas,
anak Salmon,
anak Nahason,
33 anak Aminadab,
anak Admin,
anak Arni,
anak Hezron,
anak Peres,
anak Yuda,
34 anak Yakub,
anak Ishak,
anak Ibrahim,
anak Terah,
anak Nahor,
35 anak Serug,
anak Rehu,
anak Peleg,
anak Eber,
anak Salmon,
36 anak Kenan,
anak Arpakhsad,
anak Sem,
anak Nuh,
anak Lamekh,
37 anak Metusalah,
anak Henokha,
anak Yared,
anak Mahalaleel,
anak Kenan,
38 anak Enos,
anak Set,
anak Adam,
anak Allah.