Raja Daud dan Kota Sion, Pilihan Allah
132
1 Nyanyian ziarah.
 
Ya Allah,
ingatlah kiranya Daud
dengan segala penderitaannya.
 
2 Ia telah bersumpah kepada Allah,
dan bernazar kepada Yang Mahakuat,
Tuhan yang disembah Yakub,
3 “Sesungguhnya,
aku tidak akan masuk ke dalam kemah tempat tinggalku
atau naik ke peraduanku,
4 sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tertidur
atau kelopak mataku mengantuk
5 jika aku belum mendapatkan tempat bagi hadirat Allaha,
sebuah tempat kediaman bagi Yang Mahakuat,
Tuhan yang disembah Yakub.”
 
6 Sungguh,
kita telah mendengar tentang hal itu di Efrata,
dan kita telah mendapatkannya di Padang Yaar.
7 Mari kita pergi ke tempat kediaman-Nya!
Mari kita sujud menyembah pada tumpuan kaki-Nya.
8 *Ya Allah,
bersegeralah ke tempat Engkau bersemayam,
Engkau dengan tabut kekuatan-Mu.
9 Biarlah imam-imam-Mu berpakaian kebenaran,
dan biarlah orang-orang saleh-Mu bersorak-sorai.
10 Demi hamba-Mu Daud,
janganlah menolak orang yang telah Kaulantik.
 
11 *Allah telah menyatakan kepada Daud sumpah sejati,
dan Ia tidak akan menariknya kembali,
“Seorang anak kandungmu
akan Kududukkan di atas takhtamu.”
12 Jikalau anak-anakmu memegang teguh perjanjian-Ku
dan peringatan-peringatan-Ku yang akan Kuajarkan kepada mereka,
maka anak cucu mereka pun akan duduk di atas takhtamu
sampai selama-lamanya.
 
13 Allah telah memilih Sion,
serta menghendaki tempat itu menjadi tempat kediaman-Nya.
14 “Inilah tempat Aku bersemayam sampai selama-lamanya;
di sinilah Aku akan tinggal karena Aku menghendakinya.
15 Aku akan memberkahi perbekalannya dengan limpah,
dan Aku akan mengenyangkan kaum duafanya dengan roti.
16 Imam-imamnya akan Kukenakan pakaian keselamatan,
dan orang-orang salehnya akan bersorak-sorai kegirangan.
 
17 *Di sanalah Aku akan menumbuhkan kejayaan bagi Daud,
dan Aku telah menyediakan sebuah pelitab bagi orang yang telah Kulantik.
18 Musuh-musuhnya akan Kukenakan pakaian malu,
tetapi di atas kepalanya akan berkilau-kilau mahkotanya.”